تبلیغات
نون و القلم ( اولین وبلاگ ادبی دانش آموزی ) - شعر - مقداد سلطانی
دوشنبه 21 شهریور 1384

شعر - مقداد سلطانی

   نوشته شده توسط: رسولی    نوع مطلب :معلم ها ،

زندگی چیزی بجز تكرار نیسـت                          

زندگی چیزی بجز تكرار نیسـت                           جز زمین خوردن هزاران بار نیسـت
مقصدش اندر حجاب و ره بعیـد
                        در میــان راه گرگـــانی پلیــــــد
باید اما تاخـتـن تا دوردســــت
                              هم نترسیـــدن ز بــالا وزپســــت
بایـد اندر ره دویــدن بـی‌درنگ
                              ره دراز اسـت و زمان اما چه تنــگ
هر زمان در چاله‌ای پنهان شـدن
                             روز و شبـها همــدم دونان شــــدن
روزهـا چون گرگ بر گـله زدن
                               شب چنان جغـدی ز شاخــه پر زدن
٭٭٭
یكـدم اما قلـب را صـافی كنیــم
                از پلیـدی و بــدی خـالــی كنـیــم
اندكــی از صفـر بالاتـر ‌رویـــم
                     وانـگه از جـن و ملـك برتـر شویـم
عقل و دل را از قفس بیرون كنیم
                    دل خــدایـی ، عقــل را مفتـون كنیم
با دلی آكنـده از شـور و شعــف
                     پر كشیـم از قعـر این صحـرای تـف
هم صفتا و عشــق را معنا کنیــم
                 هم گـره از عقــل و فکـرت وا کنیـم
معنی عشق ار شود روشن چه غم 
               زندگـی گر باشـد آن یكـدم چه غــم