تبلیغات
نون و القلم ( اولین وبلاگ ادبی دانش آموزی ) - شعر - سید امیر حسین حسینی
دوشنبه 20 تیر 1384

شعر - سید امیر حسین حسینی

   نوشته شده توسط: رسولی    نوع مطلب :دبیرستان مفید۱ ،

به نام کسی کزدل سبزه زار                           بیاورد لاله برآورد خار

به نام یکتا هستی بخش

 

به نام کسی کزدل سبزه زار                           بیاورد لاله برآورد خار

بدین سان که عمری رسید از عدم                             بدامان شکرش برآریم دم

که او خالق است و همه جان زاوست               زمشرق به مغرب همه مال اوست

چو هرگه دلی رفت اندرگهش                       به فوز و به رحمت درآید برش

و گر دور گردد دلی از وجود                        دوباره بیاید به لطف و به جود

که او راحم است و خبیر و علیم                     عزیز و کریم و غفور و رحیم

ز لطفش همه جان به گیتی رسید                     ز مهرش همه کس به یاری رسید

پس این دم همه عاشقان را بگو                      بدین عشق نامند نام نکو

وزین نام آید به آغاز کار                                       که او هست دانا و پروردگار

چو خواهی به رحمت رسی ای جوان               برو اندر آن راه نیکو دلان